Volg mij ook op social media:

Algemene Voorwaarden van Gabriëlle Blanche

 1. Toepasselijkheid voorwaarden
  In alle gevallen waarin Gabriëlle optreedt als bemiddelaar of anderszins gebruik wordt gemaakt van diensten van acteurs en modellen die zijn aangesloten bij Gabriëlle of ten behoeve van wie Gabriëlle optreedt, gelden in ieder geval onderstaande boekingsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voorts organiseert Gabriëlle; castings, stuurt materiaal van modellen toe en behartigt belangen in geval van hergebruik en/of verlenging van materialen en diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt voor de toepassing van deze voorwaarden onder modellen/acteurs verstaan: personen, stemmodellen, visagisten en stylisten. Onder opdrachtgevers worden verstaan: iedereen die gebruik maakt van de diensten van Gabriëlle en/of degene die voor deze diensten de factuur wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van Gabriëlle gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag Gabriëlle er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen jegens Gabriëlle en haar modellen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan met de via Gabriëlle geboekte acteurs en modellen enige afspraak te maken met betrekking tot de te verlenen diensten en het gebruik van het materiaal zonder schriftelijke goedkeuring van Gabriëlle, terwijl eventuele door de opdrachtgever gehanteerde inkoop -en gebruiksvoorwaarden evenmin op deze boekingsovereenkomst van toepassing zijn.
 2. Totstandkoming opdracht
  Een opdracht is gegeven wanneer de opdrachtgever/gebruiker of zijn vertegenwoordiger een specifieke acteur of model via Gabriëlle boekt dan wel akkoord geeft op een castingopdracht; het hieronder staande geldt zowel voor definitieve opdrachten als voor optieboekingen. Bij gebrek aan andersluidende afspraken met Gabriëlle is de aan de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging c.q. de factuur met de daarop aangegeven specificaties en exclusiviteit en bindend tussen partijen voor wat betreft de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst. De opdrachtbevestiging geldt als grondslag voor de berekening van het tarief, de toeslagen en de model/castingprijzen, onverminderd het hierna volgende; voor alle acteurs en modellen geldt dat zij zich in de optie periode in principe het recht voorbehouden een optieopdracht af te slaan. De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen en te handelen binnen het gestelde kader van de wet op de arbeidstijden.
 3. Tarieven
  Gabriëlle hanteert een branche conforme tarievenlijst. Alle prijzen op de tarievenlijst zijn gesteld exclusief de bemiddelingsfee van Gabriëlle en exclusief omzetbelasting. Tevens kunnen een nader overeen te komen zgn. finders-fee en/ofeen zgn. castingfee worden berekend. Overige standaard richtlijnen zijn: Werk- en reistijden worden naar boven afgerond op een half uur. Uurtarief: dit tarief wordt voor elke boeking als minimumtarief berekend; boekingen van 1 uur of minder worden verhoogd met een toeslag conform de tarievenlijst. Half dagtarief: een halve dag boeking bestaat uit 4 aaneengesloten uren. Een dagdeel eindigt bij voorkeur vóór 13.00 uur dan wel vangt aan na 14.00 van enige dag. Dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij een boeking van 1 dag. Het model staat in dit geval feitelijk 8 uur aaneengesloten ter beschikking van de opdrachtgever. Bovengenoemde tarieven staan geheel los van de op grond van de onderstaande voorwaarden nader overeen te komen toeslagen in verband met gewenste verrichtingen en het gebruik van het materiaal. Deze tarieven zijn op te vragen bij een van de medewerkers van Gabriëlle.
 4. Toeslagen
  Boven de standaardtarieven worden door Gabriëlle toeslagen berekend met als uitgangspunt:
  1. Werkzaamheden tussen 22.00 en 7.00 uur: dubbeltarief.
  2. Gebruik van foto’s/filmbeelden voor: displays, showcards, affiches, streamers, insert’s, affiches op zuilen, leaflets, abri’s, billboards, openbaar vervoer,verpakkingen, kalenders, beeldschermmedia zoals tv,internet, narrow casting,bioscoop, etc.
  3. Gebruik van materiaal buiten Nederland.
  4. Lingerie: 50% van de werktijd.
  5. Naakt: 100% van de werktijd, minimum dagtarief.
 5. Vergoeding reistijd bij fotoshoots
  Voor reistijd wordt 50% van het (laagste) uurtarief in rekening gebracht, berekend van adres van het model of de acteur naar de locatie. In geval de reistijd valt binnen de geboekte uren dan wordt deze niet berekend. In geval de locatie buiten het adres van model/acteur is en de reistijd buiten de geboekte uren vallen wordt een vergoeding berekend over deze reistijd. De reistijd wordt gebaseerd op de reistijden per openbaar vervoer of per auto.
 6. Reiskostenvergoeding
  Indien de werkzaamheden van de acteur of het model buiten thuis adres plaatsvinden, dient de opdrachtgever de volledige reiskosten te vergoeden. Vergoeding op basis van eigen vervoer wordt berekend op basis van de wettelijk toegestane kilometerprijs dan wel bij openbaar vervoer op basis van tweede klas en overlegging van vervoersbewijs.
 7. Exclusiviteitsrechten
  Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft de beelden van de acteur of model exclusief te willen gebruiken, dan kan Gabriëlle met betrekking tot een acteur of model nadere afspraken maken. Exclusiviteit kan worden bedongen ten aanzien van:a) alle andere commerciële uitingen van de acteur of het model of b) branche exclusiviteit. Over de uitleg van dit onderscheid is het oordeel van Gabriëlle doorslaggevend. De exclusiviteit dient bij de boekingsopdracht te worden vermeld en zal alleen van kracht zijn indien deze exclusiviteit bij de opdrachtbevestiging/contract is aangegeven. Model/acteur is zelf verantwoordelijk voor waarborging van exclusiviteit afspraken en is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit zijn of haar acties in dezen.
 8. Prijzen bij gebruik buiten Nederland
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het materiaal buiten Nederland zonder hierover vooraf van Gabriëlle expliciet schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Gabriëlle zal met betrekking tot gebruik van beeldmateriaal buiten Nederland gebruik maken van de standaard richtlijnen die gelden bij internationale openbaarmaking op basis van de overeengekomen periode. Voor internet worden specifieke nadere afspraken gemaakt.
 9. Prijzen bij campagnes en langdurig gebruik
  In geval de opdrachtgever het beeldmateriaal van de acteur of het model wenst te gebruiken voor een campagne die langer duurt dan de overeengekomen termijn, dient er eveneens vooraf naast de hiervoor vermelde tariefregeling een verlenging cq herhaling fee te worden overeengekomen. Het is niet toegestaan gebruik te maken van een model op welke wijze dan ook gedurende een periode langer dan de afgesproken termijn, behoudens bij vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Gabriëlle en het model.
 10. Opties
  De opdrachtgever kan een optie nemen op een boekingsopdracht met een acteur of model voor een bepaalde dag. De optie dient te worden omgezet in een definitieve boeking minimaal 1 werkdag voor de opdrachtdatum. Voor een optie in het buitenland geldt een minimum termijn van 2 werkdagen voor de opdrachtdatum; een optie komt automatisch te vervallen bij een niet tijdige bevestiging van de boeking.
 11. Annulering van boeking
  In geval van een annulering die minimaal 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt plaatsvindt is de opdrachtgever 50% van het overeengekomen werktarief verschuldigd, terwijl bij annulering binnen 24 uur voor het tijdstip waarvoor is geboekt de opdrachtgever het gehele overeengekomen werktarief aan Gabriëlle verschuldigd is. In geval van een boeking voor meerdere dagen is de termijn waartegen dient te worden geannuleerd even lang als de periode waarvoor is geboekt. Indien binnen deze termijn wordt geannuleerd is de opdrachtgever het gehele overeengekomen tarief Verschuldigd. De opdrachtgever is het gehele overeengekomen tarief verschuldigd in geval een casting- danwel een finders -fee is overeengekomen. In dit geval behoudt Gabriëlle zich het recht voor de afgesproken fee alsnog in rekening te brengen. Bij annulering van een casting wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij ‘mooi weer’-boekingen, indien de opdrachtgever dit bij zijn boeking duidelijk van tevoren heeft aangegeven, kan de opdrachtgever een dergelijke boeking eenmaal kosteloos annuleren. Bij een tweede annulering van een boeking met hetzelfde model is 50% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen. Bij een derde annulering van een boeking met hetzelfde model is 100% van het overeengekomen tarief verschuldigd, eventueel vermeerderd met een overeengekomen toeslag voor verrichtingen.
 12. Gebruiksrechten
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan het materiaal te gebruiken buiten het vooraf uitdrukkelijk schriftelijk met Gabriëlle overeengekomen gebruik. Het portret van de acteurs en de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht. De opdrachtgever verkrijgt eerst dan recht tot het overeengekomen gebruik van het materiaal nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft Plaatsgevonden. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever cz of de zijnen, is Gabriëlle gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen en door te berekenen aan de opdrachtgever.
 13. Betalingen
  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de betaling aan Gabriëlle op basis van de toegezonden factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum te worden bijgeschreven op de rekening van Gabriëlle. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht volledig te hebben ingestemd met de inhoud van de ontvangen factuur. Vanaf de dag dat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken, kan Gabriëlle de opdrachtgever 1,5% rente per maand vorderen, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot een volle maand. Alle kosten welke door Gabriëlle worden gemaakt ter effectuering van de rechten van de acteur of het model en/of van Gabriëlle, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of in gebreke stelling in alle gevallen waarin het model en/of Gabriëlle een rechtskundige heeft moeten inschakelen tot incassering van de betreffende vordering of het handhaven van zijn of hun rechten. Voornoemde buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 75 euro per vordering. Gabriëlle is niet gehouden om in het geval de opdrachtgever de factuur niet betaald,de desbetreffende geboekte acteur of het model te moeten betalen. De betalingstermijn voor modellen/acteurs staat vermeld in de welkomstbrief die iedereen ontvangt bij inschrijving.
 14. Afdrachten
  Model/acteur is geheel aansprakelijk voor afdrachten zoals maar niet uitsluitend, aangifte loonbelasting, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en sociale premies met betrekking tot de aan model/acteur toekomende vergoedingen.
 15. Aansprakelijkheid op de set
  Gabriëlle is niet aansprakelijk voor enige schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer de geboekte acteur of het geboekte model enige afspraak niet of gebrekkig nakomt. Tevens is Gabriëlle niet aansprakelijk voor enige schade en/of kosten van welke aard ook die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden zijn ontstaan.
 16. Klachten over het model/weigering
  In geval van een klacht van een opdrachtgever over de verrichtingen van een geboekt model, kan Gabriëlle, indien naar haar oordeel de klacht gerechtvaardigd is, een nader overeen te komen bedrag op de prijs in mindering brengen. Voorwaarde daartoe is evenwel dat de opdrachtgever onverwijld, binnen 24 uur, de klacht stelt onder opgave van redenen en deze desgewenst bewijst. Het betrokken model dient bij constatering te worden geweigerden Gabriëlle moet in de gelegenheid zijn gesteld om het probleem op te lossen.
 17. Tekeningsbevoegdheid
  In het geval de acteur en/of het model op het moment dat de opdracht wordt geboekt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, en derhalve handelsonbekwaam is, dient de acteur en/of het model een ouder of wettelijk vertegenwoordiger namens haar/ hem de boekingsopdracht te laten tekenen, danwel dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger alsdan een schriftelijke machtiging te ondertekenen waaruit blijkt dat hij/zij instemt met de ondertekening van de boekingsopdracht, welke machtiging de acteur en/of het model bij ondertekening aan Gabriëlle dient te overleggen en welke als dan integraal onderdeel maakt van de boekingsopdracht.
 18. Geschillenregeling
  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit een bij Gabriëlle geplaatste boekingsopdracht worden beoordeeld naar Nederlands Recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam